Kulturminner

Kulturminner er konkrete, som regel synbare, spor etter eldre tiders liv og virke.

Med de hurtige endringer i levevilkår og levevis som har funnet sted i moderne tid, har begrepet fått en videre tolkning. Kulturminner kan også omfatte kulturhistorisk verdifulle gjenstander, byggverk og anlegg av forholdsvis ny dato.


Faste kulturminner
Faste kulturminner er boplasser, hus og bygninger samt arbeids- og verkstedsplasser, eller spor etter det. Det kan være spor etter åkerbruk, veifar, forsvarsverker, tingsteder, begravelsesplasser, helleristninger med mer. Er disse eldre enn fra år 1537 er de, med en sikringssone rundt, automatisk fredet.


Løse kulturminner
Løse kulturminner er våpen, redskaper, kultgjenstander, innbo, smykker, arkivsaker med mer. Slike kulturminner tilhører staten når det ikke er mulig å finne ut hvem som er eier.

 Kilde: https://snl.no/kulturminner 

 

Finn kulturminner 
Du kan finne informasjon om kulturmiljøer, kulturminner og landskap på nettsiden kulturminnesøk https://www.kulturminnesok.no/  

Tilbake til hovedside