Allemannsretten

Du har lov til å ferdes og oppholde deg i utmarka i Norge. Allemannsretten er en del av vår kulturarv og et gratis fellesgode. Den gir deg rett til å bruke utmarka, uavhengig av hvem som er grunneier.

Det er friluftsloven som regulerer allemannsretten. Allemannsretten gir deg blant annet rett til å: 

 • ferdes fritt til fots og på ski
 • ri eller sykle på stier og veier 
 • bade 
 • padle 
 • ro og bruke seilbåt 
 • plukke bær, sopp og blomster 
 • raste og overnatte 
 • fiske fritt etter saltvannsfisk

Allemannsretten innebærer blant annet også at du: 

 • ikke går over innmark om sommeren 
 • respekterer ferdselsregler i frilufts- og naturvernområder 
 • ikke forstyrrer dyre- og fugleliv 
 • ikke skader planteliv 
 • ikke setter opp telt inntil hus eller hytte der det bor folk 
 • ikke forstyrrer husdyr på beite 
 • alltid rydder opp etter deg og tar med søppel 

 

Kilde: 
https://lovdata.no/artikkel/allemannsretten__rett_til_fri_ferdsel_og_opphold/1948   

Tilbake til hovedside